Kundtjänst   kundservice@kreditidag.se   Öppet mån-fre 9-16

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Kreditidag
Kredit för konsuments enskilda bruk
Maj 2014

§1. Information
Kreditidag tillhandahåller flexibla krediter till privatpersoner där kreditgivare är Kreditidag (Adacta Investment Group AB org nr: 556729-5976 / kreditgivaren). Kreditgivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor. All kommunikation sker på svenska. Kostnader och räntor för våra tjänster framgår av prislista samt nedan.

§2. Lån
För att kunna låna hos oss behöver du uppfylla vissa grundkrav:
- Du skall vara minst 18 år gammal.
- Du måste vara mantalsskriven i Sverige
- Du måste uppfylla av oss uppsatta kreditkrav.

Efter ansökan kan kredittagaren beviljas lån. Lånet utbetalas till av kredittagaren anvisat konto. För att beviljas lån krävs alltid att eventuella tidigare lån hos oss är återbetalda i sin helhet (inklusive eventuell dröjsmålsränta, påminnelse- och kravkostnader). Vid kreditbedömning kan långivaren efterfråga kompletterande handlingar.

§3. Återbetalning
Lånet ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen, som inträffar 30 dagar*, 60 dagar eller 90 dagar efter att kredit lämnats genom, inbetalning på av kreditgivaren anvisat bankkonto. Kredittagaren skall på förfallodagen betala tillbaka det lånade beloppet jämte ränta. Kredittagaren har rätt att betala sin skuld i förtid. Antal kreditdagar förrespektive låneblopp framgår enligt "kostnader" som kredittagaren finner på www.Kreditidag.se.
*Vid lån på 500 kr utan ränta är återbetalningstiden 15 dagar.

§4. Lånebelopp och ränta
Lån kan beviljas kunden med ett belopp om 500 - 10000 kr. Någon ränta eller övrig avgift eller kostnad utöver den angivna räntan, utgår ej för lån som återbetalas inom angiven tid. Lån på 3000 kr och högre belopp beviljas endast till återkommande kunder.

§5. Ränta och avgifter
Kredittagaren är skyldig att för lånet erlägga avgifter och räntor enligt den avbetalningsplan som uppges vid ansökningstillfället och som framgår av standariserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI-blanketten). Kredittagaren har tillgång till SECCI- blanketten vid ansökningstillfället på Kreditidags hemsida och kan ta del av all information innan låneansökan görs.

§6. Dröjmålsränta och kostnader vid dröjsmål
Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning skett samt en påminnelseavgift om 60 kr och en förseningsavgift om 95 kr. Kredittagaren är skyldig att ersätta kreditgivaren för kostnader och arbete vid händelse av indrivning av fordran i enlighet med de grunder som kreditgivaren vid var tid tillämpar och utgöres t.ex. av påminnelseavgift. Dröjsmålsränta per månad är 2,5%.

§7. Överlåtelse av kredit
Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från kreditgivaren. Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan part.

§8. Meddelande
Kredittagaren är skyldig att underrätta kreditgivaren om ändring av adress och telefonnummer. Rekommenderat brev som kreditgivaren sänder till kredittagaren skall anses ha nått adressaten senast sju dagar efter avsändandet, om brevet sänts till den uppgivna folkbokförda adressen.

§9. Behandling av personuppgifter
Kreditgivaren äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kredittagaren. Kreditgivaren avser att behandla kredittagarens personuppgifter samt annan lämnad information i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att genom marknadsföring lämna information om egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ändamålet utlämnas till kreditgivarens samarbetspartners samt användas i marknadsundersökningar. Personuppgifter lämnas dock inte ut till annan part utan skyddas av lagen om Pul.

§10. Samtycke om behandling av personuppgifter
Genom att kredittagaren accepterar villkoren anses samtycke ha lämnats till att kreditgivaren får behandla kredittagarens uppgifter enligt punkt 13.

§11. Utbetalning av lån
Utbetalningar görs under kundtjänstens öppettider. Överföring av lånebeloppet sker i realtid. Direktöverföringar är dock inte möjligt till alla banker. I de fall det krävs id handling för att bekräfta lånet kan det dock ta längre tid innan kreditgivaren kan göra en utbetalning.

§12. Ångerrätt
Låntagaren har rätt att utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen (giltig fr.o.m. 1 Jan 2011) och avbeställa lånet inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks. Avbeställning ska ske genom att kunden personligen kontaktar vår kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer och mobiltelefonnummer, datum samt Låntagarens underskrift. Inget skäl behöver uppges då ångerrätten åberopas. När låntagaren ångrat sig kommer denna ombedes återbetala kapitalbelopp, avgifter och ränta enligt §5. Räntan beräknas till dagen då meddelandet om kreditens avbeställning inkommit. Den låntagaren som ångrat sitt lån spärras automatiskt för nya lån i sex månader. Detta är ett led i arbetet mot penningtvätt.

§13. PUL, Behandling av personuppgifter och kundens samtycke om behandling av personuppgifter
Kreditgivaren äger rätt att elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kredittagaren. De personuppgifter som Kredittagaren lämnar vid en ansökan behandlas konfidentiellt och enligt Personuppgiftslagen (PUL). Kredittagaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Kreditgivaren. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kredittagaren rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Kredittagarens personuppgifter lämnas ut till auktoriserat kreditmarknadsbolag som anlitas för kreditprövning, kreditens uppläggning, fakturering- reskontra och inkassohantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Adacta Investment Group AB. Varken adressuppgifter eller e-postadress kommer att säljas vidare eller lämnas ut till annan part, dock med undantag vid eventuella rättsliga ärenden. Genom att Kredittagaren ansöker om kredit accepterar Kredittagaren villkoren och ger sitt samtycke till att Adacta Investment Group AB får behandla Kredittagarens personuppgifter i enlighet med denna punkt.

Om Kredittagaren inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från Kreditgivaren ska kredittagaren skriftligen anmäla detta till Adacta Investment Group AB, Mailbox 1570, 411 41 Göteborg.

§14. Missbruksregistrering
Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister för fall då krediten sägs upp, grovt eftersatt betalningsskyldighet eller om kredit beviljats på oriktiga förutsättningar.

§15. Klagomål
Klagomål sker genom telefon eller skriftligt meddelande till kreditgivaren. Kredittagaren kan vid missnöje med Kreditgivarens hantering också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, telefon 08-555 017 00 eller allmän domstol.

§16. Force Majeur
Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Kreditgivaren är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet